خرسي که حرکات يوگا انجام مي دهد
ايرن: يک خرس قهوه اي ماده در باغ وحش فنلاند هر روز 15 دقيقه حرکات يوگا انجام مي دهد.

به گزارش (ايسنا)، "سانترا" خرس ماده اي که هم اکنون در باغ وحش آهتاري ساکن است هر دو پاي خود را مي کشد و با حفظ تعادل بدن پاهايش را تا نزديک گوش هايش بالا مي آورد.
به گزارش روزنامه رکس فيچر، تصوير حرکات جالب اين خرس خوش ذوق توسط يک عکاس آماتور تهيه شده است.
متا پنسا عکاس اين تصاوير جالب مي گويد: حرکات "سانترا" درست مانند انسان ها در هنگام انجام حرکات يوگا، ساده، آرام و با تمرکز است.
پنسا مي گويد: سانترا به دقت اين کار را انجام مي دهد و واقعا صورت خود را مستقيم نگه مي دارد و خيلي جدي و آرام چشم هايش را نيمه باز نگه داشته و تمرکز مي کند. او در اين مدت 15 دقيقه طوري رفتار مي کند مثل اينکه اصلا توجهي به ديگران ندارد.

www.iren.ir