پس از گذشت30سال و براي نخستين بار در کشور
ثبت 5 گونه جديد پرنده که مراحل زيست و جوجه آوري را سپري مي کنند

ايرن: معاون محيط طبيعي و تنوع زيستي سازمان حفاظت محيط زيست از ثبت 5 گونه جديد پرنده در استان هاي شمالي کشور که مراحل زيست و جوجه آوري خود را در آنجا سپري کردند پس از حدود 30 سال در کشور خبر داد.

دکتر محمدباقر صدوق روز جمعه در گفت وگو با (ايسنا) با اشاره به اينکه «پروژه تجديد نظر بر فون پرندگان ايران» با توجه به اينکه از پيش از انقلاب کار مطالعات گسترده اي در اين خصوص صورت نگرفته است براي نخستين بار پس از گذشت بيش از 30 سال در دستورکار اين معاونت قرار گرفت گفت: اين پروژه براي کل کشور تدوين شده و در اين راستا کميته راهبري تشکيل و روش و شرح خدمات اجراي آن تعيين شده است.
وي با اشاره به اينکه فاز اول اجراي اين طرح در سه استان شمالي، شامل گيلان، گلستان و مازندران آغاز شده است افزود: اجراي اين پروژه با هدف شناسايي گونه هاي جديد و پراکنش پرندگان ايران بوده است.
معاون محيط طبيعي و تنوع زيستي سازمان حفاظت محيط زيست با اشاره به اينکه بر اساس آخرين اطلاعات موجود حدود 520 گونه پرنده در کشور اعم از بومي، مهاجر و عبوري ثبت و شناسايي شده اند به ايسنا گفت: از تابستان امسال که اين پروژه آغاز شده است توانسته ايم تا کنون جوجه آوري «اردک دم دراز» که پرنده عبوري بوده است را ثبت کنيم از سوي ديگر جوجه آوري «سهره دمگاه سفيد» نيز براي اولين بار در کشور به ثبت رسيده است.
وي با اشاره به اينکه پرنده «سنگ چشم پيشاني سفيد» براي نخستين بار در شمال کشور شناسايي شده است تصريح کرد: در عين حال در حالي که حدود يک قرن خبري از «دارکوب سبز راه راه» نداشتيم جوجه آوري اين گونه به ثبت رسيد. از سوي ديگر جوجه آوري «زرده بره» که پرنده زمستان گذران بود نيز در کشور ثبت شده است.
معاون محيط طبيعي و تنوع زيستي سازمان حفاظت محيط زيست با اشاره به اينکه براي هر يک از استانهاي شمالي جهت اجراي اين طرح حداقل 30 کارشناس خبره نياز است و طرح همچنان ادامه دارد گفت: اين طرح براي استانهاي شمالي به مدت دو سال و به صورت فصلي اجرا خواهد شد که برآورد مي شود حدود يک ميليارد تومان بودجه براي آن نياز باشد.
مهندس محمدي، مديرکل دفتر حيات وحش و آبزيان سازمان حفاظت محيط زيست نيز با اشاره به اينکه استانهاي شمالي در اين طرح به سلولهاي 25 کيلومتر در 25 کيلومتر تقسيم شده اند به ايسنا گفت: اجراي اين طرح نيازمند حمايت مالي است که اميدواريم اين اعتبار تامين شود.
وي افزود: در اين طرح پوشش گياهي لندسکيپ و ... نيز علاوه بر شناسايي پرندگان در پروژه تجديد نظر فون پرندگان ايران ثبت خواهد شد.
مديرکل دفتر حيات وحش و آبزيان سازمان حفاظت محيط زيست تاکيد کرد: پرندگان شناسايي شده جديد در اين پروژه پس از معرفي و ثبت در مجامع جهاني به جمع پرندگان کشور اضافه مي شوند.

www.iren.ir