افزايش آلاينده ها در درياي خزر
ايرن: معاون دريايي سازمان محيط زيست نسبت به شکنندگي و حساسيت بالاي اکوسيستم آبي درياي خزر به علت ازدياد آلاينده هاي مختلف در سواحل کشورهاي همجوار هشدار داد.

محمد باقر نبوي در گفتگو با مهر با اشاره به نگراني کشورهاي عضو کنوانسيون تهران و خطر ازدياد آلاينده هاي مختلف در اين درياچه بزرگ گفت: خزر به عنوان بزرگترين درياچه جهان به دليل محاط بودن در سواحل فقط ورودي دارد و نمي تواند مانند آبهاي آزاد خود را پايش کند به طوري که مستعد تخريب بيشتر در مقايسه با خليج فارس است.
اين متخصص محيط زيست دريايي تاکيد کرد: خزر از همه طرف مورد حمله آلاينده هايي است که از خشکي به ساحل ريخته مي شوند و اين درياچه چون قادر به انجام جزر و مد نيست نمي تواند به نسبت آبهاي آزاد خود را از آلودگيها رقيق کند و اين حساسيت شکنندگي آن را بيشتر کرده است.
نبوي با اشاره به اينکه کشورها بايد در مقايسه با گذشته بيشتر نگران وضعيت اين درياچه باشند اضافه کرد: اعضاي کنوانسيون تهران در جلسه اي که دو هفته پيش در قزاقستان برگزار شد به اين مسئله رسيدگي کردند. در اين نشست چهار موضوع رفع آلودگي با منشاء خشکي، ارزيابي طرحهاي آلاينده از ساحل، تنوع زيستي و مقابله با آلودگي در شرايط اضطراري مورد بحث قرار گرفت.
معاون دريايي سازمان محيط زيست تصريح کرد: تهديدات زيست محيطي درياي خزر و زيانهاي ناشي از آن دولتهاي ساحلي و جامعه بين المللي را با اين واقعيت روبرو کرد که اعمال مديريت زيست محيطي در خزر صرفا در چارچوب يک پيمان حقوقي زيست محيطي ميسر است و بر اين اساس با اراده پنج کشور حوزه خزر و بويژه ابتکار عمل و پيشگامي ايران، پس از 8 سال تلاش کنوانسيون محيط زيست درياي خزر موسوم به کنوانسيون تهران در آبان 1382 ( نوامبر سال 2003) در تهران منعقد شد.
وي افزود: کنوانسيون تهران براي حفاظت از خزر پروتکلهايي را در حال نهايي کردن دارد که اميدواريم در آذرماه که جديدترين نشست برگزار مي شود قوانين وضع شده از سوي کشورها رسيدگي شود و خزر از وضعيت فعلي نجات يابد.
خزر به عنوان بزرگترين درياچه دنيا با تنوع زيستي، منابع نفتي و شيلاتي غني خود از نظر استراتژيک به يکي از مهمترين نقاط جهان به ويژه در سالهاي اخير تبديل شده است. اما حساسيت و شکنندگي محيط زيست درياي خزر به جهت بسته بودن، بهره برداريهاي بي رويه از منابع آن و انباشته شدن آلاينده هاي مختلف، اين دريا را با بحران اکولوژيک روبرو کرده است.
عمده ترين تهديدات محيط زيست خزر در بخش شمال و شمال غربي اين دريا است که شامل نفت و فرآورده هاي نفتي و صنايع آلاينده است و انتظار مي رود با اجراي 8 پروتکل کنوانسيون تهران، کشورهاي عضو براساس چارچوب هاي قانوني مانع از ورود پساب هاي آلاينده صنعتي و فرآورده هاي نفتي به خزر شوند تا سلامت محيط زيست اين پهناب بيش از اين دچار مخاطره نشود.

www.iren.ir