محققین دریافتن که سم ناشی از داغ شدن تفلن چندین برابر گازها و مواد شیمیایی کاراخانه ها سمی و خطرناک است. با داغ کردن ظروف تفلن در خانه بین 2-5دقیقه زمان می برد تا سم ناشی از تفلن در خانه منتشر شود این سم می تواند هزاران پرنده را از بین ببرد همانطور که سالانه شاهد مرگ هزاران پرنده خانگی در اثر سموم تفلن هستن .

صاحبین پرنده باید آگاه باشین از نگهداری پرنده در مکانهایی که ظرف تفلن از هر نوع و بویژه شروف استیل نه چسب داغ می شود جدا خودداری کنن.

مدتی پیش در باغ وحش ساندیاگو شاهد مرگ 21 پرنده در یک زمان بودیم با بررسی شب قبل لامپهایی نصب شده بود که دارای پوششی به اسم Polytetraflouethlene یا PTFE بود که به شدت سمی می باشد و این سم در اثر داغ شدن ظروف پخت و پز برخی وسایل گرما زا , اجاقهای مجهز به تمییز کننده خودکار و برخی سشوار ها یافت می شود.

زمانیکه ماشین های شستشو دهنده ظروف را به کار می اندازین پرنده را از محیط دور کنین این ماشین برای شستن ظروف دما را به 900درجه می رساند و با توجه به اینکه دارای پوشش تفلن می باشد به شدت برای پرنده سمی و کشنده می شود.

آرامپزها نیز با رویه تفلن پوشیده شده ان بهتر است از ظروفی که از سرامیک ساخته شده ان یا ظروف فلزی ضد زنگ و یا سایر وسایل ایمنی تر استفاده کنین.

فویلهای آلمینیوم که در زیر مواد غذایی گذاشته می شود نیز نچسب بوده و دارای سم می باشد صاحبین آگاه باید بدانن تا استفاده از این فویلها سبب مرگ طوطی می شود بنابراین از استفاده این فویلها خودداری کنین.

این سم در شستشو دهنده ها ی موکت و در برخی مواد اولیه پوشاک نیز سافت می شود از نبود PTFE قبل از مصرف هرگونه وسیله آگاه شوین.
ترجمه:شهرزاد