حشرات بطور کلی به ۲دسته تقسیم میشوند حشرات خشکزی که تمام مراحل زندگی را در خشکی سر میکنند و حشرات ابزی ما بیشتر روی حشرات ابزی تاکید می کنیم چون ماهی هم اونا رو بهتر میشناسه! حال حشرات ابزی رو به ۴ دسته تقسیم میکنند: 1-می فلای 2-استون فلای 3-کدیس فلای 4-میج

مشخصات ظاهری1-می فلای:بدننه ای کشیده چشما نی تیره و مشخص شاخک کوتاه

دو بال عمودی و بلند دمی دو شاخ مانند.اغلب در لا بلای برگ درختان زندگی میکنند و

پروازهای کوتاه و ارام دارند در انتهای روز تولید مثل و شب میمیرند. عمر برخی از

این گونه فقط یک روز است. به عنوان طعمه های رو ابی هستند.

2-استون فلای:حشره سنگی که بدنه ای بلند و کشیده ودمی دو شاخه و تیز دارد و

دست و پای قوی و بزرگ داشته معمولا دو بال کشیده که تا انتهای بدن دارند انها

را از گونهای دیگر جدا میسازد. تخم ریزی انها در اب بوده نسبتا عمر زیادی

دارند ولی اغلب 1 سال عمر میکنند.

3-کدیس فلای:از مشخصات این پشه که از محبوبترین گونهاست میتوان به شاخک

پا های کوتاه و باز چشمانی تیره و باله های بلند که اغلب از بدنه انها بلند تر و روی

بدن خابیده برخی هم دم نداشته.پرواز این نوع بسیار نا منظم است و ماهی را بیشتر تحریک میکند.

4-میج:اولین مشخصه این که بسیار ریز بوده و گونه ی کمی از ان سایزی چون 12 داشته

معمولا دست و پای نازک و بلند دارند بدنه ای لاغر ودو بال کوچک مانند مثلث دارد

اکثرا دسته جمعی زندگی کرده و پروازی صریع دارند وبدنه ای تیره دارند.

حال زندگی اکثر حشرات روبه چند دوره تقسیم کرده اند ابتدا تخم بعد لارو ونیمف و

ایمرجر یا پوپا و بلوغ و در اتها اسپینر که تمام این دوره ها رو ماهی بصورت تجربی

شناخته و از ان تغذیه میکند.