اژدهای نوعی ماهی می باشد که شباهتهای زیادی به اسب دارد دلیل نامگذاری این ماهی ظاهرش می باشد و محل سکونت این ماهی دریاکنارهای استرالیاست.

اژدهای دریا شبیه اسب می باشد که چندین بال ضفاف به رنگهای آبی - سبز دارد. این بالها به ماهی کمک می کند تا بین جلبک های دریایی و اشنه دریایها پنهان شود.

اندازه:اندازه اژدهای دریا در 2سالگی کامل می شود و طول بدن حدود 18 اینچ است.حرکت:اژدهای دریا بوسیله بالهایش شنا نمی کند و از آنها در استتار استفاده می کند شنا اژدهای دریا بوسیله بالهای غواصی پشت ماهی است که او را به حرکت در می آورد.

اژدهای ماده توانایی تخم ریزی معادل 250تخم را دارد که تخمها را در اطراف زیرین دم ماهی نر ذخیره می کند.

معمولا از بین 250 تخم ذخیره شده نها 5 عدد تبدیل به ماهی می شون. ماهی نر به مدت 8هفته تخمها را با خود حمل می کند.


رژیم غذایی:شکار اژدها ماهی به اندازه دهانش است و معمولا از تخم آبزیان مانند لیسه ها و ماهیان کوچک دیگر استفاده می کند
ترجمه:شهرزاد