قاچاق سنجاب؛ تجارت تازه سوداگران حيات وحش ايران


ايرن: بازار قاچاق حيوانات وحشي در تهران اين روزها اسارتگاه سنجابهاي ظريف و کوچکي است که با تخريب زيستگاههايشان در بلوط زاران زاگرس به دام سوداگران حيات وحش افتاده و از جنگلهاي لرستان و کردستان به تهران و ديگر شهرهاي ايران قاچاق مي شوند.

به گزارش مهر، با وجود اينکه شدت يافتن تخريب زيستگاههاي سنجاب ايراني در ميان بلوط زاران زاگرس اصلي ترين عامل کاهش جمعيت اين گونه محسوب مي شود اما شکل گيري باندهاي مخوف قاچاق حيوانات وحشي و شکار غير مجاز تبديل به تهديدي ويرانگر براي نسل اين جونده ي تيزپا و پرجنب و جوش شده است.
شکار و زنده گيري سنجابها در جنگلهاي بلوط زار زاگرس همراه با به آتش کشيدن زيستگاههايشان حادثه اي ناگوار است که اين روزها نگراني علاقمندان به طبيعت و محيط زيست کشور را به همراه داشته است.
اين روزها برخي ميادين شهرهايي مانند تهران محل تجمع فروشندگان وحوشي است که از طبيعت به شکلهاي گوناگون زنده گيري شده و در قفسهاي آهني براي فروش به معرض ديد تماشاگران گذاشته شده است.
از سويي تمايل به نگهداري حيوانات در منزل طي سالهاي اخير به دليل زيبايي و يا هر نوع جذابيت ديگر به عنوان يک فرهنگ غلط و طبيعت ستيزانه در ميان مردم رواج يافته است به طوري که به دليل فقر فرهنگي و نبود آموزشهاي همگاني حيات گونه هاي مختلف جانوري در معرض تهديد است.
در اين ميان سنجاب ايراني در جنگلهاي بلوط زاگرس هدف گروهي از قاچاقچيان سودجو قرار گرفته و بيرحمانه سر از بازارهاي نحس شهرهاي بزرگ درآورده است. اغلب اين سنجابها از کوهستانهاي لرستان و کردستان زنده گيري و به شکلهاي قاچاق از بازارهاي تهران سر در مي آورند.
اسماعيل کهرم متخصص محيط زيست در اين باره معتقد است: اگر ماموران سازمان حفاظت محيط زيست سري به خيابان مولوي و يا خانه هاي پشت چهار راه مولوي بزنند متوجه مخفي شدن فروشندگان غيرمجاز حيات وحشي خواهند شد که هزاران گونه جانوري را در قفس نگه داري و با قيمتهاي مختلف به فروش مي رسانند.
به عقيده وي، سازمان محيط زيست ايران در خواب است که چنين بي رحمانه و برخلاف قانون قاچاقچيان حيوانات وحشي و سوداگران طبيعت ستيز، زندگي وحوش را به خطر انداخته و براي نمونه حيات گونه سنجاب ايراني را با زنده گيري و تخريب زيستگاه و البته استفاده از شيوه هاي مبتکرانه به دام مي اندازند.
اين استاد دانشگاه اضافه مي کند: گونه هاي مختلف جانوران وحشي به سادگي در بازارهاي تهران و اصفهان و ديگر شهرها دست به دست مي شود و کسي نيست که با اين خيانت آشکار به محيط زيست مبارزه کند.
او معتقد است: جنگل زاران بلوط زاگرس مديون شيطنت سنجاب ايراني است چرا که سنجاب با پنهان کردن دانه هاي بلوط در خاک براي ايجاد ذخيره غذايي فرصت رشد درختان بلوط را در طي ساليان سال فراهم کرده است. سنجاب فراموش مي کند دانه هاي بلوط پنهان شده را پيدا کند و اين فرصتي است تا جنگلهاي زاگرس از ميان کوهساران پر شکوه سر برآوردند.
به استناد ديدگاههاي دکتر کهرم، سنجابها تمام درختان بلوط را کاشته اند ولي امروز سوداگران مرگ و قاچاقچيان بي شرم حيات وحش با به آتش کشيدن زيستگاهشان و خشکاندن درختان بلوط و با پهن کردن دامهاي مخوف سنجابهاي تيزپا را به دام مي کشند.
هومان خاکپور فعال محيط زيست و متخصص منابع طبيعي نيز در اين باره معتقد است: بعد از آنکه قاچاقچيان حيوانات گونه هايي مانند سنجاب زاگرس را زنده گيري مي کنند براي انتقال آن به شهرهاي مانند تهران آنها را در صندوقهايي مخفي مي کنند که به دليل نبود اکسيژن بسياري از آنها تلف مي شود.

وي مي افزايد: سنجابها گونه هاي خاص و ويژه هستند، از ميوه، جوانه ها، برگ و پوست درختان بلوط تغذيه مي کنند و در محدوده ي جنگلهاي زاگرس – بلوط غرب - که از آذربايجان غربي شروع شده و تا بخشي از استان فارس ادامه مي يابد پراکنش دارند.
خاکپور مي گويد: سنجابها با مدفون کردن ميوه هاي بلوط در زير خاک نقش بسزايي در زادآوري طبيعي جنگلهاي بلوط دارند اما با رشد فرهنگ غلط نگهداري از اين حيوان به عنوان حيوان خانگي، جمعيت اين حيوان مفيد و کارنده بذر بلوط در طبيعت کاهش يافته و تجديد حيات طبيعي جنگلهاي بلوط غرب با خطر مواجه مي شود.
وي تاکيد دارد: به دليل اينکه سنجابها درختان بلند و کهنسال را به درختان کوتاه و پر شاخ و برگ ترجيح مي دهند باندهاي شکار و قاچاق – عمدتا در استانهاي لرستان و کردستان - براي به دام انداختن آنها با روشن کردن آتش در زير اين درختان بلوط، سنجابها را مجبور به پريدن و اسارت در درون کيسه هاي از پيش تدارک ديده مي کنند و تجارت کثيفي را در بازار تهران راه مي اندازند.
به گفته وي، اين افراد ناآگاهانه نسل اين حيوان را در معرض خطر انقراض قرار داده و حيات جنگلهاي بلوط غرب را – از نظر زادآوري و تجديد حيات طبيعي و همچنين خطر بروز آتش سوزي در جنگلها به مخاطره مي اندازند.
www.iren.ir