پس از تلف شدن 350 آهو صورت مي گيرد
سرشماري مجدد آهوان زيستگاه شير احمد
ايرن – محمد محمد پور: معاون محيط طبيعي اداره کل محيط زيست استان خراسان رضوي گفت:" تا چند روز ديگر آهوان زيستگاه شيراحمد سرشماري مي شوند."

به گزارش خبرگزاري مستقل محيط زيست ايران ، علي تقي پور با اعلام اين خبر افزود:" قبل از بارش تگرگ و جاري شدن سيل در خراسان رضوي بيش از 3000رأس اهو در زيستگاه شيراحمد سکونت داشتند اما سيل ارديبهشت ماه امسال باعث تلف شدن شماري از آنان شد."
به گفته مديرکل روابط عمومي اداره محيط زيست خراسان رضوي ، در جريان سيل ارديبهشت ماه 350 رأس آهو تلف شدند.
معاون محيط طبيعي محيط زيست اين استان در گفت و گو با ايرن خاطرنشان کرد:" تلف شدن اين تعداد آهو با توجه جمعيت آهو در اين زيستگاه رقم قابل ملاحظه اي نيست!"
وي افزود:" تا چند روز ديگر سرشماري آهوان اين زيستگاه آغاز مي شود تا شمار دقيق آن پس از سيل امسال مشخص گردد."www.iren.ir