این نژادها نیز متل مورد فوق در شرایط نسبتا مناسب و پایداری می زیسته اند و انواع و اقسام مواد غذایی در اختیارآنان بودهدر نتیجه به پرندگان تنومندتبدیل ومعمولا به رنگ سفید دیده شده وتوانایی پروازآنان بسیار بسیار اندک است .