نام:جکوی سبز نورت لند_Northland Green Gecko

نام علمی
: Naultinus grayii_Naultinus elegans

خانواده: Gekkonidae

سایز نهایی:حدود 110 میلی متر.11 سانتی متر.رشد این جکو تا 200 میلی متر هم گزارش شده است.

مشخصات:رنگ سبز بر روی پشت بدن این نوع جکو مشاهده میشود.همچنین خالی های بیضی شکل با زوایای شکسته شده به رنگ زرد یا کرم رنگ دیده میشود.
دم به حالت مخروطی است و نصف بیشتر طول بدن را داراست.

تغذیه:حشرات و بند پایان.در صورت نگه داری بهتر است با همین رژیم غذایی تغذیه شود.

خواستگاه:نیوزلند_زلاند نو