3عامل ممکن است باعث خطرناک شدن اسباب بازی برای پرنده باشد:مسمویت و سمی بودن ( مسمومست شیمیایی و فلزات سنگین)

زخمی و خفه شدن:

برخی اسباب بازیها استاندارد نبوده و ممکن است باعث زخمی و یا خفه شدن پرنده و یا گیر کردن پا و بالها شود.


قورت دادن: اسباب بازی نباید تکه هایی داشته باشد که پرنده قورت دهد و یا ناخواسته ببلعد .

اگر درباره سالم و مناسب بودن اسباب بازی شک دارین سریعا اسباب بازی را از قفس خارج کنین.هر روز اسبا بازی را چک کنین تا مورد خطرناکی نداشته باشد.


اندازه اسباب بازی:اندازه اسباب بازی باید مطابق با سایز پرنده باشد اسباب بازیهای کوچک برای طوطی های بزرگ مناسب نیستن.وو ممکن است باعث قورت داده شدن و خفگی پرنده شون.


اسباب بازی نوزادان:اسباب بازی نوزادان برای طوطی ها مناسب هستن به شرط آنکه سایز اسباب بازی با اندازه طوطی مطابقت داشته باشد و پلاستیک به حدی سفت باشد که شکسته و پاره نشود.در هنگان بازی با اسباب بازی کودک نظارت شما واجب است.ترجمه:شهرزاد
www.avianweb.com

ادامه دارد