Bare-eyed Cockatoo aka Little Corella
دور چشم کاکاتو چشم برهنه نر بزرگتر بوده و ماده نوار باریکتری دارد ولی برای تشخیص دقیق آزمایش DNAمورد نیاز است.

Blue-eyed Cockatoos
کاکاتو چشم آبی نر دارای عنبیه قهوه ای و ماده قهوه ای قرمز است.


Ducorps Cockatoos

نر و ماده شبیه بوده و آزمایش DNAمورد نیاز است
Gang Gang Cockatoos
کاکاتو نر کمی پایین تر از شکم پرهای نارنجی , سفید و قرمز داردو سر طوطی نیز قرمز است.
کاکاتو ماده ناحیه زیر شکم نارنجی کمرنگ و پرهای سفید متمایل به سبز دارد و سر طوطی قرمز نیست.


ترجمه:شهرزاد