معاون فني دفتر جنگلکاري :
بهربرداری از جنگل، فقط بریدن درختان و بردن چوب نیست
ایرن – مرتضی گلپور: معاون فنی دفتر جنگلکاری و پارکهای جنگلی سازمان جنگل ها گفت: بهره برداری از جنگل، به معنای بریدن درختان و بردن چوب نیست، بلکه در این حالت هر قطعی، حساب شده رخ می دهد.

به گزارش خبرگزاری محیط زیست ایران، مهندس جهانگیر جهاندار اظهار داشت: اجرای علمی و فنی طرح های جنگلکاری از 1338 در کشور آغاز شده است.
وی افزود: از زمانی که طرح های جنگل کاری براساس مدیریت نوین علمی و فنی درآمده، حتی جنگل هایی که از اول در طرح نبوده و بعدا به طرح وارد شدند، امروز تفاوت فاحشی را از نظر کیفیت، تعداد، پوشش و حتی حیات وحش نشان می دهند.
معاون فنی دفتر جنگلکاری و پارکهای جنگلی تصریح کرد: از این رو باید گفت که بهره برداری از جنگل ها به معنای افتادن به جان جنگل نیست، بلکه به معنای مدیریت بهینه و فنی است.
مهندس جهاندار با تاکید بر اینکه طرح های جنگلداری به معنای حذف درختان ضعیف و بیمار است، خاطرنشان کرد: بهره برداری از جنگل، به معنای بریدن درختان و بردن چوب نیست، بلکه در این حالت هر قطعی، حساب شده رخ می دهد.
وی در ادامه به برخی از این حساب و کتاب ها اشاره کرد و گفت: در این حساب و کتاب مواردی چون نوردهی، و یا ایجاد فضا و امکان برای تجدید حیات جنگل و سایر درختان مد نظر قرار می گیرد.www.iren.ir