گياهخواران 2 دسته هستند:
1-افرادي كه فقط گياه ميخورند.
2-افرادي كه فقط گوشت نميخورند.
دربين اين دو گروه گروه يك با مشكلات رو به رو ميشوند چون بسياري از مواد مورد نياز بدن در گوشت و لبنيات و... وجود دارد.و افرادي كه فقط گياه ميخورند شير و... نميخورند.ولي گروه دوم فقط گوشت نميخورند و شير و لبنيات و بقيه مواد غذايي رو ميخورند و مشكلي برايشان بوجود نمي آيد.
اميدوارم مفيد بوده باشه.