مرغ عشق سبز - بنفش از انواع عادی مرغ عشق صورت هلویی می باشد که پرهای بنفش در پشت اطراف دم دیده می شود.


تا زمانیکه جوجه ها کاملا صورتشان قرمز شود زمان می برد و این راه دیگریست برای تشخیص مرغ عشق جوان از مرغ عشق مسن تر. در تصویر زیر رنگ بندی زمان بلوغ را می بینید.

پوشش کلی پرهای بدن مرغ عشق بنفش - سبز سبز می باشد و از وسطهای کمر تا دم بنفش می شود.صورت هلویی این نوع مرغ عشق قرمز پر رنگ است.مرغ عشق نرترجمه:شهرزاد
منبع:
/www.parrotparrot.com