دودو پرنده ای فاقد قدرت پرواز و بومی سرزمین هند بود. و مرتبط به گروه کبوتر و پنگوئن ها می باشد.دودو پرنده ای عظیم الجثه بود طول پرنده حدود 1متر و وزنی معادل 20 کیلو داشت. تغذیه بر اساس میوه درختان بود.دودو اواسط قرن 17 منقرض گشت.

از جمله دلایل انقراض دخالتهای انسانی و انسانها بودن.

ترجمه:شهرزاد
/www.avianweb.com