کبوتر نامه*بر:

دو نوع هستند از لحاظ جثه که گونه اول جثه*ای بسیار بزرگ تر از کبوتران چاهی و خانگی دارد که پاهای بزرگ و قرمز شفاف از ویژگی*های خاص این نوع است که رفته رفته در خطر انقراض قرار گرفته*است. گونه دوم کاملاً شبیه به کوتران وحشی است که فقط توانایی دوقطبی بودن را دارد. یعنی حیوان بر اثر آموزش توانایی دارد که دو نقطه جغرافیایی را مرکز قطب نمای خود قرار داده و از یاد نبرد.

کبوترها لانه خود را بر درخت و یا روی زمین و یا در ساختمان*ها می*سازند. به ندرت اتفاق می*افتد کبوترها درون تنه درختان، یا داخل سوراخ*های زمین آشیانه بسازند. طرز لانه ساختن آن*ها بسیار ساده*است. کبوترهای ماده حداکثر ۲ و حداقل یک تخم می*گذارند، رنگ تخم بیشتر کبوترها سفید است.