نام:کائوکاسیکوس_Agkistrodon intermedius caucasicus

نام علمی:Agkistrodon intermedius caucasicus

سایز نهایی:ماده ها تا 72 سانتی متر و نر ها تا 65 سانتی متر.

مشخصات:پوزه باریک و کمی گرد است.این مار سر خود را در هنگام حرکت کمی به بالا میگیرد.
_رنگ بدن قهوه ای روشن است.در پشت کمر خال های نا منظم و حلقه ای دارد.این خال ها به رنگ خاکستری کدر یا قهوه ای تیره است.

تغذیه:دوزیستان و پرندگان کوچک

تولید مثل:ماده در فصل تابستان به طور میانگین 6 تا 8 تخم میگزارد.

زیستگاه:تپه های سنگی و کوهستان های پوشیده از علف و چمن.

خواستگاه:غرب افغانستان_جنوب شوروی سابق و مناطق شمالی ایران.