نام:افعی واگنری_افعی ارومیه_Vipera Wagneri

نام علمی:Vipera Wagneri

سایز نهایی:ماده ها تا 95 سانتی متر.نر ها تا 85 سانتی متر.

مشخصات:سر و پوزه ی گرد و مجزا از بدن.سوراخ های بینی ریز میباشند.
رنگ بدن معمولا" خاکستری تیره یا قهوه ار است.خال های بدن به رنگ خردلی یا زرد مایل هستند که توسط حاشیه ی قهوه ای تیره احاطه شده اند.

تغذیه:تخم پرندگان و حشرات

زیستگاه:مناطق کوهستانی همراه با علفزارها

خواستگاه:مرز ایران و ترکیه.