نام:افعی البیکورنوتا_Vipera albicornuta _افعی زنجانی

نام علمی:Vipera albicornuta

سایز نهایی:نر ها تا 70 سانتی متر_ماده ها تا 80 سانتی متر

مشخصات:سر نسبتا" دراز ولی متمایز از بدن و سوراخ های بینی بزرگ نسبت به خود بینی دارد.
_الگوی رنگ تقریبا" به صورت قهوه ای مایل به اجری است.شکم این مار سفید و یا زرد روشن است که با سایه روشن رنگ مشکی همراه است.
_خال ها به صورت قهوه ای پررنگ و به صورت زیگ زاگ در امتداد پشت بدن مار کشیده شده اند.

تغذیه:از سایر خزندگان کوچک و پرندگان و تخم انها.

تولید مثل:ماده در فصل تابستان به طور میانگین 6 عدد تخم میگزارد.

زیستگاه:کوهستانها_علفزار ها

خواستگاه:مناطق شمالی ایران