شرح خبر : بر اساس تحقیق جدید کبوترهای وحشت زده جیغ و فریاد می*کنند زمانی که قصد پرواز به صورت گروهی را دارند.اما فریاد و جیغ کشیدن آنها از طریق دهان نیست بلکه با استفاده از بالهای بخصوص خود که به نظر قادر به تولید صدا و ایجاد ارتعاش می باشد،آژیر خطر یا هشدار می دهند.دهه ها سئوال محققان این بود که چطور صدها دسته کبوتر همزمان پا به فرار می گذارند؟آقایان "رابرت مگرث و مای هینگ"در دانشگاه ملی استرالیا پاسخ این پرسش را که در بالهای کبوتر پنهان بود یافتند.پرندگان پادراز سوت رسایی رااز طریق بالهای خود در زمان پرواز ساتع می کنند.حتی زمانی که از ترس پرواز می کنند صدای جیغ آنها بلند تر است.آنها صدای پرندگان شکاری را در زمان پرواز برای گرفتن طعمه و هنگام پرواز عادی ضبط کرده و سپس صدای ضبط شده را برای دسته پرندگان گذاشتند.کبوترها به صدای پرواز عادی شاهین ها عکس العملی نشان نداند اما هنگامی که صدای پرواز شاهین ها را که قصد گرفتن طعمه دارند،صدای هشدار را با بالهای خود درآوردند.کبوترهای کاکل دار تنها در استرالیا یافت میشوند.بالهای سوت زن یک روش ارتباطی برای پرندگان از نوع دیگر هم است.در واقع تمام پرندگان بال دار قادر به تولید صدا از طریق بالهایشان هستند.نتایج تحقیقات آنها در مناطقی مفید و سودمند است که وجود پرندگان ایجاد مزاحمت برای مردم است مانند فرودگاه ها.
منبع:

دکتر هومن