]


اسم علمی:Citrullus colocynthis

روش تکثیر: بذر

زمان کشت:*

زمان برداشت:*

اندام مورد استفاده:میوه

سن رویشی: چند ساله

پراکنش جغرافیایی:در مدیترانه، هند، سیلان، و شمال آفریقا پرورش می یابد و در ایراننیز در لرستان، فارس، کرمان، بلوچستان، کویر لوت و یزد، خراسان به صورت وحشی میروید

خواص درمانی:
ميوه اين گياه داراي خاصيت مسهل قوي است. در موارد ضعف اعمال روده،فلج ناحيه امعاء و احشاء آب آوردن انساج و بيماريهاي کبدي به کار ميرود و قابلیت مهار سلولهای سرطانی را دارد