اسم علمی: Elettaria cardamomum

روش تکثیر: بذر

زمان کاشت:*

زمان برداشت:*

اندام مورد استفاده: میوه و اندامهای هوایی

سن رویشی:یکساله

پراکنش جغرافیایی:مناطق حاره و گرم

خواص درمانی:
هل از نظر طب قديم ايران گرم و خشك است .
چون هل بشكل قلب مي باشد بنابراين تقويت كنده قلب است .
بادشكن بوده و گاز معده و روده را خارج مي سازد.
تقويت كننده بدن است .
ادرار آور است - قاعده آور است .
مقوي سيستم هضم است و باعث هضم غذا مي شود.
زخم هاي دهان را برطرف مي كند بدين منظور دم كرده هل را در دهان مضمضه كنيد .
خوشبو كننده دهان است .
براي تسكين گوش درد مفید است .
براي برطرف كردن دل بهم خوردگي و تهوع ،از دم كرده هل استفاده كنيد .
اشتها آور است . - ضد مسموميت است.
تب را پائين مي آورد .
معالج سرما خوردگي است .
براي تسكين درد رماتيسم مفيد است.
ترشي معده را برطرف مي كند .
براي رفع بيماريهاي چشم مفيد است .