اسم علمی:Valeriana officinalis

روش تکثیر:بذر

زمان کاشت:*

زمان برداشت:*

اندام مورد استفاده :ريشه

سن رویشی: چند ساله

پراکنش جغرافیایی:نواحی شمال غربی کشور مانند میشوداغ، اطراف اصفهان (مناطق کامو و دالان کوه)

خواص درمانی:
اثر ضد تشنج ددر
در رفع ناراحتي هاي عصبي و هيستري مفيد است
ضد اسپاسم و آرام بخش است
تب بر است
در معالجه صرع اثر مفيد ددر
بيخوابي را درمان مي كند
ضد كرم معده و روده است
گاز معده را از بين مي برد
ضد هيجان است
ميگرن را برطرف مي كند
سرددرهاي ناشي از سيگار كشيدن و مصرف الكل را رفع مي كند
براي برطرف كردن دلهره ف تشويش و نگراني مفيد است
در درمان بيماري ماليخوليا اثر مفيد ددر
در برطرف كردن ددر سياتيك موثر است
در معده را برطرف مي كند
سكسكه مداوم را از بين مي برد
ترشح ادرار را زياد مي كند
ددر سينه را برطرف مي كند
استفراغ را برطرف مي كند
دهان را خوشبو مي كند
در معالجه مرض قند موثر است
گرد سنبل الطيب را روي زخم ها بپاشيد ا التيام يابند