عوامل گوش خراش در محیط زیست ما بسیارند . مسلما این عوامل موجب وحشت
طوطی نیز می شوند . طوطی نیز زمانیکه هواپیمای جتی دیوار صوتی را بشکند ، به
وحشت خواهد افتاد . در چنین لحظه ای به طوطی خویش دقیق شوید ، مطمئنا خود
را جمع کرده است . پرهای خود را به بدن چسبانده و گردن خود را می کشد . به محض
حصول آرامش ، پرهایش را به صورت اولیه در آورده و با عادی کردن وضعیت ، پرها
باد کرده تر به نظر می رسد . البته در صورتیکه شما ساکن مناطقی هستید که این گونه
صداها به کرات در روز تکرار می شوند ، عکس العمل وحشت به مرور در طوطی از بین
خواهد رفت و برای طوطی عادی شده و حتی امکان دارد که پرنده شروع به تقلید این
صداها کند . اما در صورتیکه در ماه های گرم سال پرنده بدون دلیل باریک شد و
احتمالا بال ها و منقار خویش را باز نماید ، در این حال گرمش بوده و دوش آب مناسب
حالش می باشد .