عامل بیماری نیوکاسل ویروس است. از علایم اولیه نیوکاسل در پرنده سخت شدن تنفس و گسترش سخت نفس کشیده ظی 1-2 روز بعدی و رعشه و لرزش در پاها و بالها به مرور حالت خمیده پیدا کردن پاها و به عقب برگشتن شانه ها و خم شدن گردن می باشد.


میزبان یا عاملین انتقال:


بسیاری از گونه های پرنده چی پرندگان خانگی و اسیر و چه پرندگان وحشی
مرغ و خروس ها بیشترین منبع آلودگی نیوکاسل و بعد آنها کبوتر و غاز ها
حامل ویروس ممکن است محیطی باشد که وحشی یا سایر پرندگان وحشی آلوده حضور داشته اندراه های انتقال:


تماس مستقیم با منطقه آلوده بویژه منطقه که مدفوع پرنده بیمار وجود داشته باشد
غذا , آب ,لواز جانبی , انسان و یا لباس آلوده شده با محیط
این بیماری به مدت 4-6روز نهفته است

در بسیاری از کشورها ویروس نیوکاسل دیده شده حتی در برخی کشورهای اروپایی ویروس برای چندین سال بطور گشترده گریبان گیر پرندکان بوده است.پیشگیری و کنترل بیماری:


ایزوله کردن و ضدعفونی شدید در محیط آلوده
رعایت بهداشت و پاک کردن مداوم
دوری از پرندگان دسته جمعی
جلوگیری از تماس پرنده تازه وارد با پرنده قبلی
کنترل جمعیت انسانی
نابود کردن لاشه پرنده بیمار
واکسن بطور واکسن زنده یا واکسن روغنی چکاندنی
ترجمه:شهرزاد
www.avianweb.co