اسم علمی: Alhagi camelorum

روش تکثیر:بذر و ريزوم

زمان کاشت:*

زمان برداشت:*

اندام مورد استفاده: اندام هوایی

سن رویشی: چند ساله

پراکنش جغرافیایی:محمودي-خيرآبادغربي-يزدان آباد - كوه اوكاجي در آلماجق - چري - كچلانلو - استاد - اسفيجير - حصار اندف - رودخانه اترك - قاچكانلو - شهركهنه

خواص درمانی:به عنوان ملين-تب بر در بيماريهاي واگيردار و طعم دهنده مصرف مي گردد.همچنين اصلاح صفرا- رفع خفقان و عطش به ويژه نزد كودكان تجويز ميشود