اسم علمی:Adiantum capillus veneris

روش تکثیر:هاگ قلمه کشت بافت

زمان کاشت:*

زمان برداشت:*

اندام مورد استفاده: اندام هوایی

سن رویشی: چند ساله

پراکنش جغرافیایی:حلقه چاههای اطراف تهران ، پس قلعه ، شهر ری، نواحی شمال کشور، کهر رنگ در مازندران ، گرگان ، بندر گز، گیلان ، رشت : پیر بازار، نواحی شرقی و غربی کشور، کوه کهرود ، بلوچستان ، جنوب غربی ایران : شهبازان ، کشور، بیشه.

خواص درمانی: بهبود گردش خون در مغز و افزایش متابولیسم سلولی