نکته: در این لست گاهی استثنا نیز وجود داشته مثلا طوطی خورشیدی بوده که توانایی سخنگویی خوبی داشته:همچنین کاکاتو یا طوطی خاکستریهایی بودن که تمایلی به صحبت كردن نداشتن و بیشتر علاقه دارن صداهای مختلف را تفبید کنن.همچنین این طوطی کوچك اسكندر سخنگوی بسیار خوبی هست و صداش بسیر واضح و رساست
ترجمه:شهرزاد
منبع:
www.avianweb.com