با اینکه برخی حیوانات حتی بچه*های حیوانات دیگر را شکار کرده و می*خورند اما میمون پارک*جنگلی جزیره بالی در اندونزی یک بچه*گربه را به* فرزندخواندگی قبول کرده و از آن مراقبت می*کند.


نگهداری از این بچه*گربه باعث شده مسئولان پارک*جنگلی امکانات خاصی را برای این میمون بامسئولیت در نظر بگیرند و از غذا گرفته تا سرگرمی*های گوناگون را برای وی مهیا کنند.

البته فرزندخوانده این میمون، فقط برای مادر جدیدش میمون و مبارک بوده است حال آنکه برای گردشگران، گاه نامیمون و دردسرآفرین می*شود. برای نمونه چنانچه گردشگران بخواهند از چندده*متری آنها نیز بگذرند مادرجدید بچه*گربه حسابی به آنها چنگ*و*دندان نشان می*دهد و گاهی به آنها حمله می*کند.
منبع: همشهری آنلاین