سیکلید بلک استریپ:

نام:سیکلید بلک استریپ_Black-Stripe Dwarf Cichlid_Torpedo Cichlid

نام علمی:Taeniacara candidi

خانواده:
Cichlidae

زادگاه
:امریکای جنوبی_برزیل

سایز تانک
:150 لیتر

سایز نهایی:ماده ها تا 5 سانتی متر_نر ها تا 7 سانتی متر

شرایط اب
: ph بین 5.5 تا 7 درجه برای انها مناسب است.دمای بین 23 تا 27 درجه مناسب است.سختی اب بین 2 تا 10 درجه.

تعیین جنسیت:همانند دیگر سیکلید ها ماهی نر درشت تر و درخشان تر است.

تکثیر:برای تکثیر باید چند ماهی را کنار یکدیگر قرار داد و انها را برای رسیدن به استانه ی تخم گزاری به خوبی تغذیه کرد.

تغذیه:همه چیز خوارند. کرم های توبیفیکس و غذا های گرانول برای انها پیشنهاد میشود.