سیکلید اگاسیزی:

نام:سیکلید اگاسیزی_Agassizi Cichlid_Agassizi's Dwarf Cichlid

نام علمی
:Apistogramma agassizii

خانواده:
Cichlidae

زادگاه:امریکای جنوبی_پرو

سایز تانک:150 لیتر

سایز نهایی
:ماده ها تا 8 سانتی متر_نر ها تا 10 سانتی متر

شرایط اب
: ph بین 5 تا 7 درجه برای انها مناسب است.دمای بین 23 تا 27 درجه مناسب است.سختی اب بین 2 تا 10 درجه.

تعیین جنسیت:همانند دیگر سیکلید ها ماهی نر درشت تر و درخشان تر است.

تکثیر:برای تکثیر باید چند ماهی را کنار یکدیگر قرار داد و انها را برای رسیدن به استانه ی تخم گزاری به خوبی تغذیه کرد.

تغذیه:همه چیز خوارند.