اسم علمی: Hyoscyamus niger

روش تکثیر: دانه

زمان کاشت: اسفند و فروردین

زمان برداشت:برگ های آن را معمولاً در زمان گل دهی چیده و به سرعت خشک می نمایند دانه ها را باید پس از رسیدن کامل میوه جمع آوری نمود .

اندام مورد استفاده: برگ و دانه

سن رویشی: دو ساله

پراکنش جغرافیایی:اکثر نقاط ایران بویژه از ناحیه مرکزی به طرف غرب کشور پراکنده است، علاوه بر ایران در سوریه، عراق و ناحیۀ آناتولی گسترش دارد

خواص درمانی:ژوسيكام ضد تشنج, آرام كننده درد, , بازكننده مردمك خواب آور, سرفه*هاي تشنجي, سياه سرفه, سل, برو نشيت مزمن و دردهاي عصبي, داء الرقص, درد مفاصل رماتيسم, نقرس, احساس چنگ زدگي در معده, قولنج*ها, دردهاي منشاء و ورم روده موثر بوده و در استعمال خارجي دررفع دردهاي عصبي سطحي به صورت ضماد, خوردن,’ روغن مي*توان نتيجه سريع گرفت