اسم علمیelargonium roseum

روش تکثیر: قلمه

زمان کاشت:اوائل بهار

زمان برداشت:مهر آبان

اندام مورد استفاده: اندامهای هوایی

سن رویشی:یکساله یا چند ساله

پراکنش جغرافیایی: اکثر مناطق ایران

خواص درمانی: ضد عفونی کننده و درمان ترک پوست