ببر ماهی افریقایی:

نام:ببر ماهی افریقایی_Tiger Fish_African Tiger Fish_کاراسین ببر_Tiger Characin_ African Tigerfish

نام علمی:Hydrocynus vittatus

خانواده: Alestiidae

زادگاه:رودخانه ها و دریاچه های افریقا

سایز تانک:تانکی بالغ بر 1000 گالن(حدودا" 3800 لیتر)

سایز نهایی
:105 سانتی متر_به وزن 62 پوند یعنی 28 کیلو گرم میرسند.

شرایط اب: ph بین5/1 تا 8/9 برای انها مناسب بوده و دمای بین 22 تا 28 درجه را میپسندند.

همزیستی:با ماهی های بزرگ و صلح جو در اکواریوم های بزرگ سازگاری دارند.

تغذیه
:غذا هایی با پروتئین بالا برای رشد بیشتر نیاز انهاست.ماهی زنده گزینه ی خوبی میتواند باشد.

تعیین جنسیت:جنس نر به طور قابل ملاحظه ای از ماده طویل تر و بزرگ تر است.

تکثیر:تکثیر در اسارت غیر ممکن تلقی میشود.