ماهی شیشه ای کله قوز دار:

نام:ماهی شیشه ای_Humphead Glassfish_Humphead Perchlet

نام علمی:Parambassis pulcinella

خانواده:Ambassidae

زادگاه:جنوب شرقی اسیا.

سایز تانک:تانکی بالغ بر 100 لیتر

سایز نهایی:10 سانتی متر(4 اینچ)

شرایط اب: ph بین 7 تا 8 درجه برای انها مناسب است.دمای بین 23 تا 28 درجه را میپسندند.

تغذیه:انواع غذا های گرانولی برای انها پیشنهاد شده است.

همزیستی:با سایر ماهیان صلح جو سازگاری دارند.

تعیین جنسیت
:برامدگی روی سر ماده ها کوچک تر از نر هاست.

تکثیر:در اسارت و در اکواریوم های خانگی غیر ممکن تلقی میشود.