تترای حاشیه سیاه:

نام:تترای سیاه_Black Tetra_تترای حاشیه سیاه_Blackskirt Tetra_Black Widow

نام علمی:Gymnocorymbus ternetzi

خانواده:Characidae

زادگاه:امریکای جنوبی_حوزه ی پاراگوئه

سایز تانک:تانک 80 لیتری برای انها پیشنهاد میشود.

سایز نهایی:تا 5.5 سانتی متر هم رشد میکنند.

شرایط اب: ph بین 5.8 تا 8.5 برای انها مناسب بوده و دمای بین 21 تا 26 درجه را میپسندند.

همزیستی:سایر ماهی هایی که رفتار پرخاشگر و قلمروطلب ندارند.ضمن اینکه تناسب سایز باید رعایت شود.

تغذیه:غذاهای گیاهی و کرم های توبیفیکس براهی انها پیشنهاد شده است.

تعیین جنسیت:رنگ نر ها نسبت به ماده کمی غلیظ تر است.همچنین نر ها دم و باله های دراز تری دارند.ضمن اینکه جثه ی نر ها بزرگ تر از ماده هاست.

تکثیر:تکثیر انها در اسارت کار مشکلی است.انها تخم ها را بر روی شاخه های گیاهان قرار میدهند.

چند نکته:پیشنهاد میشود که این ماهی ها را در دسته های اجتماعی (ترجیخا" بالای 6 عدد) نگهداری کنید.سیفون اب اکواریوم به سلامتی انها کمک میکنند.