تترا چشم قرمز:

نام:تترا چشم قرمز_Red-eyed Tetra_Yellow-banded Moenkhausia

نام علمی:Moenkhausia sanctaefilomenae

خانواده:Characidae

زادگاه:امریکای جنوبی_حوزه ی برزیل

سایز تانک:تانک 80 لیتری برای انها پیشنهاد میشود.

سایز نهایی:تا 7 سانتی متر هم رشد میکنند.(2.75 اینچ)

شرایط اب: ph بین 6.5 تا 7 برای انها مناسب بوده و دمای بین 22 تا 26 درجه را میپسندند.

همزیستی:سایر ماهی هایی که رفتار پرخاشگر و قلمروطلب ندارند.ضمن اینکه تناسب سایز باید رعایت شود.با انواع تترا ها سازگاری دارند.

تغذیه:غذاهای گیاهی و کرم های توبیفیکس براهی انها پیشنهاد شده است.

تعیین جنسیت:تعیین جنسیت کمی مشکل است.ماده ها شکمی بزرگ تر دارند.دم و باله ی نر کمی از ماده بزرگ تر است.

تکثیر:تکثیر انها در اسارت کار مشکلی است.انها تخم ها را بر روی شاخه های گیاهان قرار میدهند.

چند نکته:پیشنهاد میشود که این ماهی ها را در دسته های اجتماعی (ترجیخا" بالای 6 عدد) نگهداری کنید.سیفون اب اکواریوم به سلامتی انها کمک میکنند.