پایارا(تترا خون اشام):

نام:تترا خون اشام_Vampire Tetra_Vampire Characin_پایارا_Pirandirá_Payara

نام علمی:Hydrolycus scomberoides

خانواده:Cynodontidae

زادگاه:امریکای جنوبی_حوزه ی امازون

سایز تانک
:تانکی بالغ بر 1000 گالن(برای رسیدن به سایز نهایی)

سایز نهایی:تا 160 سانتی متر رشد میکنند.

شرایط اب: ph بین 6.0 تا 8.0 برای انها مناسب بوده و دمای بین 24 تا 28 درجه را میپسندند.

همزیستی
:با سایر ماهیان بزرگ و ترجیحا صلح جو و کفزی(با ماهی خاصی همزیستی ندارد)

تغذیه:غذاهای زنده برای انها پیشنهاد میشود.

تعیین جنسیت:غیر مشخص

تکثیر:تکثیر در اسارت غیر ممکن است.