میزان اسیدیته اب

اسيديته آب با مقياس PH از 0 تا 14 اندازه گيري مي شود . آن جهت به خاطر سپردن اينكه هر تغيير واحد در مقياس PH يك رقم لگاريتمي مثلا برابر با يك تغيير 10 برابر در اسيديته است ، مهم مي باشد . PH 7 خنثي ، PH زير 7 اسيدي و بالاي 7 قليايي خوانده مي شود . هرگز نبايد ماهي ها در تغييرات ناگهاني PH بيشتر از يك واحد قرار گيرند . ارزش PH آب مي تواند با توجه به منطقه جغرافيايي و يا عمليات شركت آب و فاضلاب تغييرات عمده اي داشته باشد . pH آب مخزن را مي توان با استفاده از كيت هاي تورنوسل اندازه گيري كرد .