آغاز سرشماري آهو در پارک ملي بمو
ايرن – محمد محمد پور: سرشماري آهو در استان فارس آغاز شد.


به گزارش خبرگزاري مستقل محيط زيست ايران، با آغاز سرشماري حيات وحش در استان فارس ، سرشماري آهو در پارک ملي بمو نيز آغاز شد.
سرشماري حيات وحش در اين استان در دو مرحله صورت مي گيرد که مرحله اول آن از اوايل مردادماه آغاز شده و تا چند روز ديگر به پايان مي رسد.
بر اساس گزارش هاي دريافتي ، هم اکنون سرشماري آهو در پارک ملي بمو آغاز شده است. کسب اطلاع از وضعيت زاد و ولد نسبت به سال گذشته ، بررسي عوامل تهديد وشناسايي زيستگاههاي مناسب جهت احيا جمعيت گونه آهو از جمله اهداف اين سرشماري عنوان شده است.
بر اساس آخرين سرشماري انجام شده ، شمار آهوان پارک ملي بمو به 154 رأس رسيده است.
سرشماري جمعيت حيات وحش از مناطق تحت مديريت سازمان محيط زيست به صورت سراسري در کشور انجام مي شود اما در مناطق سردسير زودتر از مناطق گرمسير صورت مي گيرد.