چاقو ماهی برنزی:

نام: چاقو ماهی برنزی_Bronze Featherback_Featherfin Knifefish_ Asian Knifefish

نام علمی
:Featherfin Knifefish_albino

خانواده:Notopteridae

سایز تانک:تانکی در حدود 280 لیتر

سایز نهایی[/B]:در طبیعت تا 60 سانتی متر.در تانک های خانگی تا 30 سانتی متر

شرایط اب:
ph بین 6/0 تا 6/5 برای انها مناسب بوده و دمای بین 24 تا 28 درجه را میپسندند.

تغذیه
:غذاهای کف ابی برای انها مناسب است.همچنین به خوردن خوراک ماهی زنده علاقه نشان میدهند.

همزیستی:با ماهیان کفزی بی ازار و بعضی از ماهیانی که سطح شنای انها بر روی اب است.

تعیین جنسیت:غیر مشخص

تکثیر:کاری بسیار سخت و طاقت فرساست.راه حل مشخصی برای ان وجود ندارد.