گورامی مهتاب:

نام:گورامی مهتاب_Moonlight Gourami_Moonbeam Gourami

نام علمی:Trichogaster microlepis

خانواده:Osphronemidae

زادگاه:جنوب شرقی اسیا

سایز تانک:تانکی در حدود 100 لیتر

سایز نهایی:در طبیعت تا 18 سانتی متر رشد میکنند.در تانک های خانگی بسته به شرایط تا 12 _ 15 سانتی متر هم رشد میکنند.

شرایط اب: phبین 6/0 تا 7/8 برای انها مناسب است.همچنین دمای بین 25 تا 30 درجه را میپسندند.

همزیستی:با سایر ماهیان لابینرت دار دیگر سازگاری دارد.

تغذیه
:غذای گرانولی و کرم توبیفیکس برای انها مناسب است.در رژیم غذایی انها گاهی هم از غذای تازه استفاده کنید.

تعیین جنسیت
:دم و باله های پشتی نر بزرگ تر از ماده است.همچنین ماهی نر ممکن است رنگ نارنجی در زیر شکم خود داشته باشد.همچنین ماده ها کوتاه ترند.

تکثیر
:تکثیر این ماهی ها هم مانند دیگر اعضای خانواده است.برای دیدن نحوه ی تکثیر به پرورش ماهیان اب شیرین مراجعه کنید.