مرغابی اقیانوس اطلس در رده پرندگان دریاییست این نوع مرغابی تنها در اقیانوس اطلس دیده می شود. به علت داشتن نوک بسیار بزرگ و رنگارنگ و ظاهر ویژه اش لقب دلقک اقیانوس یا طوطی دریایی را دارد.

توانایی پرواز با سرعت بسیار بالا در مسافتهای طولانی را دارد بیشتر زمانها در کنار اقیانوس دیده می شود مگر وجود خطر و یا صدای نا آشنا این مرغابی را به پرواز در آورد.

رنگ منقار مرغابی در زمان بلوغ و جفت گیری تغییر رنگ داده و به رنگ نارنجی همراه لایه های آبی در می آید. مرغابی نر از مرغابی ماده بلند قد تر است.
شنارگرهای بسیار عالی هستن و غذای این پرنده ماهی و صدف دریاییست.شکارچی قابلیست شکارش تخم پرندگان دیگر است

ترجمه:شهرزاد

منبع:

www.avianweb.com