گورامی ابی:

نام:گورامی ابی_Blue Gourami

نام علمی:Trichogaster trichopterus

خانواده: Osphronemidae

زادگاه:جنوب شرقی اسیا

سایز تانک:تانکی در حدود 100 لیتر

سایز نهایی:تا 15 سانتی متر رشد میکنند.در اکواریوم های خانگی تا 8 سانتی متر رشد میکنند.

شرایط اب:
ph بین 6.0 تا 8/8 برای انها مناسب بوده و دمای بین 25 تا 30 درجه را میپسندند.

همزیستی
:با اکثر گورامی ها و ماهی های لابینرت دار های دیگر سازگاری دارد.

تغذیه:برای انها غذا های گرانولی پیشنهاد شده است.همچنین میتوان از غذا های تازه در رژیم غذای انها استفاده کرد.

تعیین جنسیت:ماهی نر دارای جثه و باله های بزرگ تر نسبت به ماده است.

تکثیر:
تکثیر این نوع هم مانند دیگر گورامی هاست.لانه ی حبابی توسط ماهی نر در زیر سطح اب و روز گیاهان ساخته میشود و تخم ها در ان جای میگیرند.