گورامی پوست ماری:

نام:گورامی پوست ماری_Snakeskin Gourami_گورامی سیامی_Siamese gourami

نام علمی:Trichogaster pectoralis

زادگاه:تایلند_مالاسیا

سایز تانک:تانکی بالای 200 لیتر

سایز نهایی:در طبیعت تا 25 سانتی متر هم دیده شده اند.به طور معمول در اکواریوم های خانگی بسته به سایز تانک و شرایط حاکم بر ان بین 12 تا 20 سانتی متر رشد دارند.

شرایط اب: ph بین 6 تا 8/3 برای انها مناسب است.همچنین دمای بین 22 تا 30 درجه را میپسندند.

همزیستی:با اکثر گورامی های همسایز خود سازگاری دارد.میتوان از انواع لوچ ها و کت فیش ها در کنار ان نگه داری کرد.

تغذیه:همه چیز خوارند.گورامی ها معمولا به غذا های گوشتی و گیاهی علاقه دارند.همچنین میتوان غذا های گرانولی و بیومار و توبیفیکس را در رژیم غذایی گنجانید.

تعیین جنسیت:رنگ ماهی نر در هنگام جفت زنی عوض میشود.نر رنگ درخشان تری نسبت به ماده داراست.همچنین دم و باله های نر کمی بلند تر است.

تکثیر:مانند دیگر اعضای خانواده این ماهی اشیانه ای حبابی روی سطح اب و زیر گیاهان شناور ایجاد میکند.پس تخم ها به صورت ازاد هستند.بهتر است تانک حاوی گیاهان زیادی باشد.