نقشه که نشان دهنده مکان زندگی طوطی خاکستری هاست بطور کلی این طوطی ها در جنوب و مرکز افریقا زندگی می کنن

[IMG]http://www.**********.org/forum/showthread.php/-55179/highslide/graphics/warning.gif[/IMG]

نمونه تصویر از مکان زندگییک طوطی خاکستری وحشیالکس در حال پاسخگویی

[IMG]http://www.**********.org/forum/showthread.php/-55179/highslide/graphics/warning.gif[/IMG]

از الکس سوال شده کدام لغت آبی رنگ هست؟

[IMG]http://www.**********.org/forum/showthread.php/-55179/highslide/graphics/warning.gif[/IMG]

تصاویر از شایر طوطی ها که قادر به حرف زدن هستن. آیا هیچ کدوم به باهوشی طوطی خاکستری هست؟الکس از نوازش سرش لذت می برد

[IMG]http://www.**********.org/forum/showthread.php/-55179/highslide/graphics/warning.gif[/IMG]

الکس با لیوانش که تصویر خودش روش هست ببینین در تصویر بعدی چه اتفاقی مس افنه

[IMG]http://www.**********.org/forum/showthread.php/-55179/highslide/graphics/warning.gif[/IMG]

الکس سرشو می کرد تو لیوان و حرف می زد و چون صداش تو گوشش منعکس می شد جواب خودش رو می داد

[IMG]http://www.**********.org/forum/showthread.php/-55179/highslide/graphics/warning.gif[/IMG]


صاحب الکس با 2 طوطی خاکستری دیگه هم کار می کرد Griffin

[IMG]http://www.**********.org/forum/showthread.php/-55179/highslide/graphics/warning.gif[/IMG]

[IMG]http://www.**********.org/forum/showthread.php/-55179/highslide/graphics/warning.gif[/IMG]

در تصویر زیبای زیر 3 پرنده می بینین الکس سرش رو به صاحبش نزدیک تر از بقیه کردهکیک تولد الکس , الکس بعد دیدنش کیکش گفت یامی نون خوش مزه!

[IMG]http://www.**********.org/forum/showthread.php/-55179/highslide/graphics/warning.gif[/IMG]

طوطی وحشی در حال تفکر و ناشناخته ماند این راز برای دانشمندان که آیا طوطی خاکستری به آینده فکر می کند؟ترجمه و گردآوری:
شهرزاد