تصاویر : صید ماهی با ماهی تابه!


حکیم مهر - صید ماهی با ماهی تابه یکی از شیوه های سنتی مردم قشم است.