آب*شکاف

گونه*ای پرنده است که در جنوب آسیا زندگی می*کند. پراکنش آن در آن منطقه به صورت مناطق کوچک جدا از هم است و تعداد این پرندگان رو به کاهش است.

روتنه این پرندگان سیاه و زیرتنهٔ آن*ها سفید است. طوق و پیشانی آن*ها نیز سفید می*باشد. دم کوتاه و چنگکی آن سفیدرنگ با پرهای مرکزی سیاه است. منقار ضخیم آب*شکاف نارنجی*رنگ با نوکی زردرنگ است که آرواره زیرین آن درازتر از آرواره بالایی است. پاها و ساق*های آن سرخ*رنگ هستند.

درازای آب*شکاف*ها ۴۰ تا ۴۳ سانتیمتر و بازهٔ بال*های آن*ها ۱۰۸ سانتیمتر است.

طبقه*بندی علمی
فرمانرو: جانوران

شاخه: طنابداران

رده: پرندگان

راسته: سلیم*سانان

خانواده: آب*شکافان

سرده: آب*شکاف*ها

گونه: R. albicollis