سارگپه ها


Buzzards
گردن كوتاه ، بال*هاي بلند و دم نسبتا كوتاه دارند ، معمولا در حال بالباز اوج*گيري و چرخش ديده مي شوند مانند عقاب هاي كوچك بنظر مي رسند ولي سر و منقارشان بالنسبه كوچكتر است ، رنگ پرو بال آنها خيلي متغير است و از لحاظ تشخيص ارزش محدودي دارد ( به جز نوارهاي دم يا طرح زير بال )
نر و ماده آنها همشكل است و روي درخت*ها يا صخره*ها اشيانه مي سازند .